U bent niet ingelogd          Inloggen       geen account?        Aanmelden              

  Voorwaarden
Algemene Verkoopvoorwaarden www.sleutelservice.com

Artikel 1 - Toepasselijkheid

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn op al onze aanbiedingen, adviezen, met ons gesloten overeenkomsten en alle door ons en voor ons verrichte werkzaamheden de onderhavige voorwaarden van toepassing. Afwijkingen van deze voorwaarden binden ons eerst, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
Deze voorwaarden treden in de plaats van en sluiten uit alle voorwaarden, welke door onze kontrakspartner zijn of zullen worden gesteld.

Artikel 2 - Aanbiedingen en bevestiging van orders

Alle offertes, prijsopgaven en adviezen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en gebaseerd op de door onze kontraktspartner verstrekte gegevens. Een offerte is geldig gedurende n maand.
Wij hebben het recht, indien met ons uiteindelijk geen overeenkomst tot stand komt, alle kosten welke wij hebben moeten maken om offerte, advies of prijsopgave te doen, waaronder begrepen de kosten van het doen onderzoek, metingen en testen, het vervaardigen van tekeningen, ontwerpen etc., in rekening te brengen aan degene, die om offerte, advies of prijsopgave heeft verzocht.

Artikel 3 - Overeenkomst

Alle opdrachten en orders, door onze kontraktspartner, alsmede diens vertegenwoordigers of tussenpersonen gegeven, binden ons eerst nadat wij deze schriftelijk hebben bevestigd
De overeenkomst wordt geacht te zijn tot stand gekomen op de datum van verzending van onze opdrachtbevestiging, danwel op de datum van ontvangst van de door onze kontraktspartner voor akkoord getekende offerte, prijsopgave of overeenkomst danwel op de datum dat wij een overeenkomst hebben getekend, danwel op de datum waarop wij bij kontante verkoop aan onze leveringsverplichting hebben voldaan.
De inhoud van een met ons gesloten overeenkomst is beperkt tot hetgeen schriftelijk is overeengekomen. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts bindend, indien wij deze schriftelijk hebben bevestigd.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt als onze kontraktspartner degene, aan wie offerte, prijsopgave of opdrachtbevestiging is gedaan, danwel degene die gebaat is bij de verkoop en/of plaatsing en/of bewerking van door ons geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden.
Indien onze kontraktspartner is aan te merken als een rechtspersoon zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, daarnaast de leden van het bestuur hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen, voortvloeiende uit een met ons gesloten overeenkomst. Zulks geldt eveneens ten aanzien van de echtgenoot van de kontraktspartner, aan wie geen beroep op enigerlei huwelijkse voorwaarden toekomt.

Artikel 4 - Omvang van de overeenkomst / het aangenomen werk, meer- en minderwerk

De omvang van de overeenkomst is beperkt tot hetgeen schriftelijk is overeengekomen of tot hetgeen bij kontante betaling c.q. levering uit voorraad door ons is geleverd c.q. gepresteerd.
Alle wijzigingen in de overeenkomst, hetzij door bijzondere opdracht van onze kontraktspartner, hetzij als gevolg van de omstandigheden dat de door de kontraktspartner verstrekte gegevens niet overeenstemmen met een eerdere opgave, worden, indien daaruit meer kosten ontstaan, afzonderlijk in rekening gebracht. Meer- en minderwerk zal eveneens worden verrekend.
In geval een overeenkomst de verkoop en/of het in licentie geven van software en/of computersystemen betreft zal, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, het gebruik van de geleverde zaken beperkt zijn tot de door de opdrachtgever aangewezen werkplek. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden al of niet te eigen behoeve de software en/of licenties al of niet in gekopieerde vorm elders binnen zijn bedrijf te gebruiken, dan wel al of niet om niet ten gebruike te geven aan derden. Overtreding van het in dit lid van dit artikel bepaalde geeft ons het recht tot ontbinding en volledige schadevergoeding, onverminderd het verder in deze voorwaarden bepaalde.

Artikel 5 - Levertijd en levering

Onze leveringen vinden plaats af magazijn / bedrijf.
Levertijden en termijnen voor door ons te verrichten werkzaamheden en te leveren zaken worden slechts bij benadering opgegeven, onder voorbehoud van onverstoorde voortgang van de werkzaamheden en aanvoer van zaken en materialen, daaronder begrepen de door onze kontraktspartner en onze toeleveranciers aan te leveren zaken en gegevens. In geval van vertraging, zullen wij zo mogelijk een nieuwe termijn opgeven waarbinnen levering/prestatie zal plaatsvinden.
Overschrijding van enige overeengekomen (leverings-) termijn ontslaat onze kontraktspartner niet van zijn verplichtingen uit enige met ons gesloten overeenkomst. Hij verkrijgt daardoor evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden c.q. te annuleren, enige aanspraak op schadevergoeding, ook niet na ingebrekestelling, noch het recht op het al dan niet met rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst, n en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Onze kontraktspartner vrijwaart ons voor alle aanspraken die derden jegens ons terzake geldend maken, ongeacht of deze aanspraken gebaseerd zijn op door de kontraktspartner met derden aangegane overeenkomsten.
Enige overeengekomen termijn begint te lopen vanaf de datum van totstandkoming van de met ons gesloten overeenkomst, doch niet vr de dag waarop alle van onze kontraktspartner afkomstige of door hem aan te leveren dokumenten, gegevens, materialen en informatie met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst ons ter beschikking staan. De leveringstermijn wordt gestuit zodra de zending gereed staat voor verzending.
Levering in gedeelten is ons steeds toegestaan. Fakturen met betrekking tot gedeeltelijke leveringen moeten worden voldaan binnen de daarvoor geldende betalingstermijn.
In geval van levering op afroep, dient de gehele bestelling binnen n maand na onze gereedmelding te worden afgenomen. Bij overschrijding van deze termijn is het ons toegestaan het nog bij ons opgeslagen deel van de bestelling, na voorafgaande schriftelijke kennisgeving, bij onze kontraktspartner voor diens rekening af te leveren. Wordt de afnametermijn door onze kontraktspartner overschreden, zijn wij gerechtigd 2% van de het faktuurbedrag voor iedere maand of gedeelte ervan als opslagkosten aan onze kontraktspartner in rekening te brengen, zulks vanaf de datum dat de zending afleveringsgereed is.

Artikel 6 - Omvang van de levering, kwaliteit, kwantiteit, afmetingen, gewichten e.d.

De door ons te leveren zaken en te verrichten werkzaamheden worden geleverd/uitgevoerd met inachtneming van de door ons of onze toeleverancier opgegeven toleranties voor wat betreft afmetingen, gewichten, kleuren, design, lettertype, dikte, hardheid, kwaliteit, verdere uitvoering e.d.. Wij zijn niet aansprakelijk voor afwijkingen van kleuren, kwaliteit, design, gewichten, afmetingen, lettertype, dikte, hardheid, verdere uitvoering e.d.. Deze worden slechts bij benadering opgegeven. Geringe afwijkingen van de gebruikelijke toleranties zijn nimmer een grond voor schadevergoeding van onze kontraktspartner of ontbinding van de overeenkomst.
Toleranties van maximaal 3% met betrekking tot de door ons geleverde hoeveelheden zijn toegestaan.
Voor zaken, die door ons geleverd worden zonder dat wij een verdere bewerking uitvoeren dan installatie, gelden uitsluitend de door de fabrikant/producent opgegeven specificaties en tolranties.
De kosten voor het opnemen van maten, gewichten e.d. het plaatsen c.q. bevestigen van materialen, alsmede andere extra te verrichten werkzaamheden, komen ten laste van onze kontraktspartner, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 7 - Verzending en verpakking

De zaken zijn voor rekening en risiko van onze kontraktspartner vanaf het moment dat de leveringen ons bedrijf verlaten, danwel verzendklaar zijn. Wij zijn niet gehouden de goederen voor eigen rekening te verzekeren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Indien wij voor verzending zorgdragen, zijn wij vrij in de keuze van het vervoermiddel, ook indien het vervoer door de kontraktspartner wordt bekostigd. Bij verzending naar meerdere bestemmingen hebben wij het recht telkens een afzonderlijke afrekening op te stellen.
Voor verzending binnen Nederland geldt dat voor orders boven 50 geen handlingskosten in rekening gebracht en voor orders beneden 50 worden de daadwerkelijke kosten met een minimum van 7,50 administratie- en vrachtkosten in rekening worden gebracht, evenals voor verzendingen naar het buitenland.
Bij vertraging in het aannemen of afroepen van een bestelling door ons kontraktspartner en in geval van andere niet aan ons te wijten oorzaken, gaat het risiko op onze kontraktspartner over op het moment dat hem wordt gemeld dat de bestelling verzendingsklaar is.
De geleverde zaken dienen, indien zij niet meer dan onbeduidende gebreken vertonen, door onze kontraktspartner afgenomen te worden. Kisten en andere verpakkingsmaatregelen moeten vr de de overname worden onderzocht op beschadigingen en diefstal. Beschadigde zendingen mogen van de vervoerder slechts worden aanvaard na schriftelijke vaststelling van de schade. Een gebrek aan een gedeelte van de levering geeft geen recht tot weigering van de gehele levering.

Artikel 8 - Prijzen

Alle prijzen zijn, voor zover niet anders is overeengekomen, netto prijzen in Euro's:
* exclusief de daarover verschuldigde belastingen, heffingen, gemeentelijke leges en precariokosten, eventuele invoerrechten, taxen, tolrechten of andere lasten;
* exclusief de kosten voor verpakking en emballage.
Tenzij anders is overeengekomen zijn de prijzen en voorwaarden, geldend op de dag van afzending c.q. ter beschikking stelling, van toepassing. Indien externe omstandigheden zulks noodzakelijk maken, zijn wij gerechtigd de prijzen voor nog te verrichten werkzaamheden en nog te leveren hoeveelheden te herzien. Ook indien reeds een gedeelte van de overeenkomst door ons is uitgevoerd. Een verhoging als in dit artikel omschreven, geeft onze kontraktspartner niet het recht de overeenkomst te ontbinden, noch het recht op enigerlei schadevergoeding.
Prijskortingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen, behoudens het hieronder in artikel 9 lid 1 bepaalde. Prijskortingen vervallen onmiddellijk zodra onze kontraktspartner in verzuim is met betrekking tot enige van zijn verplichtingen uit hoofde van welke tussen partijen gesloten overeenkomst dan ook.
Door ons in het kader van een opdracht vervangen zaken of materialen worden ons eigendom. Onze kontraktspartner kan hieraan nimmer enigerlei recht op korting of provisie ontlenen.

Artikel 9 - Betaling

In geval er geen sprake is van verkoop tegen kontante betaling, dienen onze fakturen te worden betaald binnen 14 dagen na faktuurdatum zonder aftrek van enige korting of recht op enigerlei schuldvergelijking, tenzij anders overeengekomen. Het is ons steeds toegestaan onder rembours of op vrachtbrief te leveren. Wissels worden in voorkomende gevallen slechts aangenomen, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen en slechts tegen vergoeding van de verdiskonteringskosten geaccepteerd en gelden slechts na uitbetaling als werkelijke betaling. Betaling met wissels geeft geen recht op enigerlei korting.
Indien onze kontraktspartner in verzuim is met betrekking tot betalen, zijn wij gerechtigd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te ontbinden, zonder dat wij tot enigerlei schadevergoeding of anderszins zijn gehouden. Indien onze kontraktspartner onze betalingsvoorwaarden niet naleeft, worden al onze vorderingen terstond opeisbaar.
De betaling van de gehele verschuldigde som wordt onmiddellijk opeisbaar bij non-acceptatie van een wissel of niet-betaling op de vervaldag, of wanneer onze kontraktspartner in staat van faillissement geraakt, sursance van betaling aanvraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, danwel enig beslag op goederen of vorderingen wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
Op ons eerste verzoek zal onze kontraktspartner voldoende zekerheid stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens ons in de vorm van een bankgarantie of anderszins. Voorts zijn wij gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Niet-voldoening aan een daartoe strekkend verzoek geeft ons het recht de levering of de uitvoering van werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder tot enigerlei schadevergoeding of anderszins te zijn gehouden.
Indien het verschuldigde faktuurbedrag door onze kontraktspartner niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, wordt deze een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte ervan ingaande op de dag waarop de betalingstermijn verstrijkt. Onze kontraktspartner is in verzuim zijn door het enkele verstrijken van enige overeengekomen termijn tot betaling of nakoming van enige verplichting, zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
Indien onze kontraktspartner in verzuim is met betalen, wordt het verschuldigde bedrag voorts verhoogd met de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand. In ieder geval is de kontraktspartner 15% buitengerechtelijke inkassokosten (exclusief de eventueel daarover verschuldigde belastingen) over de hoofdsom en opengevallen rente ex lid 6 van dit artikel verschuldigd, te vermeerderen met de kontraktuele of de wettelijke rente over de inkassokosten na aanvang van een gerechtelijke procedure, n en ander met een minimum van 100 (exclusief de daarover eventueel verschuldigde belastingen). Wij zijn niet gehouden aan te tonen dat wij in de uitgave van de in dit lid bedoelde kosten zijn vervallen.
Eventueel door ons gemaakte en middels afzonderlijke faktuur in rekening gebrachte aanmaak- en ontwerpkosten dienen binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan.
Wij zijn gerechtigd alle betalingen door of zijdens onze kontraktspartner in mindering te laten strekken op de oudste openstaande faktuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 - Overmacht en onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat deze tengevolge van aan ons ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet bekende omstandigheden onuitvoerbaar is, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zodanig te wijzigen, dat uitvoering mogelijk wordt. De daaruit voortvloeiende meerdere of mindere kosten worden tussen partijen verrekend met dien verstande dat ons een vergoeding voor reeds verrichte werkzaamheden, aangeschafte materialen en gedane leveringen toekomt.
Omstandigheden van welke aard dan ook, buiten onze wil en toedoen die tot gevolg hebben, dat uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, gelden voor ons als overmacht en geven ons het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren of op te schorten tot een nader door ons te bepalen tijdtip, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.
Onder overmacht wordt o.a. verstaan: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard dan ook, werkstaking, boycot, uitsluiting van of gebrek aan werknemers/arbeiders, quarantaine, epidemien, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oorlog, oorlogsgevaar, blokkade, verkeersstremming bij spoorwegen, vandalisme, gebrek aan vervoermiddelen, in- en uitvoerverboden, grote wijzigingen in de valutawaarde van de muntsoort waarin betaling zal plaats hebben, gehele of gedeeltelijke inbeslagname of vordering van voorraden bij ons of onze toeleveranciers door de burgerlijke of militaire overheid, brand en stormschade, overstromingen, verkeersstagnatie, transportvertragingen, alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege of van organisatie i.v.m. door deze genomen besluiten of regelingen van organisatorische aard, alsmede onvolledige, niet-tijdige of niet-nakoming door toeleveranciers van hun verplichtingen jegens ons, ongeacht de reden of oorzaak van n en ander.

Artikel 11- Eigendomsvoorbehoud en zekerheden

De door ons geleverde zaken en/of verwerkte materialen zijn/worden ons eigendom tot het tijdstip waarop onze kontraktspartner aan al zijn uit de met ons gesloten overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan alsmede in geval van betaling met cheques of wissels tot hun verzilvering. Wij zijn tot dat tijdstip onherroepelijk gemachtigd om alle geigende maatregelen te treffen om ons wederom in het bezit te doen stellen van betreffende zaken/materialen. Evenwel draagt onze kontraktspartner vanaf de levering het risiko voor alle direkte en indirekte schade die aan of door de zaken en/of materialen mochten ontstaan, alsmede voor alle kosten die op de zaken/materialen mochten vallen.
Onze kontrakspartner is gehouden ons eigendomsvoorbehoud kenbaar te maken aan derden. Hij mag de goederen noch in pand geven noch als zekerheid uit handen geven. In geval van inbeslagneming van de zaken dienen wij onverwijld op de hoogte te worden gebracht.
In geval door ons geleverde zaken en / of (verwerkte) materialen deel gaan uitmaken van een ander goed, tast zulks ons eigendomsrecht niet aan. Daarentegen verkrijgen wij het desbetreffend goed in mede-eigendom, tot het bedrag van onze vorderingen terzake. Op ons eerste verzoek zal onze kontraktspartner ter bevestiging van ons stil pandrecht een daartoe strekkende akte tekenen en aan ons retourneren. In geval van door ons geleverde en in een ander goed ingebouwde kluizen, brandkasten e.d., zijn wij gerechtigd - indien mogelijk - verwijdering c.q. uitbouw te verlangen c.q. te bewerkstelligen voor rekening van de opdrachtgever, teneinde ons weer in het bezit van bedoelde zaken te stellen zonder tot schadevergoeding of anderszins te zijn gehouden.
In geval van door-verkoop van de zaken waarop ons eigendomsvoorbehoud rust, worden aan ons onherroepelijk de daaruit ontstane vorderingsrechten afgestaan. Dit geldt ook wanneer de desbetreffende zaken door de derde-koper of verkrijger worden bewerkt of de zaken aan meerdere afnemers zijn doorverkocht. Op ons eerste verzoek zal onze kontraktspartner ter bevestiging van betreffende overdracht van vorderingsrechten een daartoe strekkende akte tekenen en aan ons retourneren. En en ander dient tot onze zekerheid ten belope van de faktuurwaarde van doorverkochte zaken. Onze kontraktspartner verbindt zich reeds bij aangaan van een met ons gesloten overeenkomst onherroepelijk aan alle in deze te stellen vereisten mede te werken.

Artikel 12 - Reklames

Eventuele reklames met betrekking tot geleverde zaken, materialen, verrichte werkzaamheden en/of faktuurbedragen dienen binnen acht dagen na levering danwel beindiging van de werkzaamheden door middel van een aangetekende brief bij ons te zijn ingediend onder opgave van de feiten en omstandigheden waarop de reklame betrekking heeft, bij gebreke waarvan onze kontraktspartner geen rechten te dier zake zal kunnen doen gelden.
Wij zijn slechts gehouden van ingediende reklames kennis te nemen indien onze kontraktspartner op het moment van indienen van de reklame aan al zijn alsdan jegens ons bestaande verplichtingen uit welken hoofde dan ook heeft voldaan.
Indien een tijdig ingediende klacht met betrekking tot de kwaliteit van door ons geleverde zaken of verrichte werkzaamheden door ons juist wordt bevonden, kunnen wij - bij schade aan zaken enkel na teruggave van de gebrekkige zaken -, naar eigen keuze f de tegenwaarde vergoeden, f - indien de zaken ingevolge het gebrek voor het in de overeenkomst voorziene gebruik niet onbruikbaar zijn geworden - de minderwaarde vergoeden, danwel verbeteringswerkzaamheden uitvoeren. Onze kontraktspartner heeft geen recht op (verdere) schadevergoeding, vervolgschade daaronder begrepen. Mocht nakoming van onze verplichtingen niet mogelijk zijn, dan zijn wij niet verder aansprakelijk dan tot ten hoogste een bedrag gelijk aan de waarde van het geleverde.
Zaken die bij ons bedrijf worden afgehaald, worden geacht door of namens onze kontraktspartner te zijn gekontroleerd en aanvaard. Latere reklames te dier zake zullen niet in behandeling worden genomen. Onze kontraktspartner kan terzake geen recht tot schadevergoeding of vervanging geldend maken. Verbruikte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd en onze kontraktspartner kan geen recht te dier zake meer geldend maken.
Onze kontraktspartner is niet gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst op te schorten op grond van een ingediende reklame.
Behoudens tegenbewijs gelden de door ons op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke dokumenten opgegeven hoeveelheden als juist, met inachtneming van het in artikel 6 lid 2 bepaalde.
Door ons teruggenomen zaken worden, voorzover wij tot terugname niet zijn gehouden, gekrediteerd voor het bedrag voor hetwelk wij de goederen weder kunnen verkopen. Wij behouden ons het recht voor 15% van de faktuurwaarde en de kosten voor eventuele nieuwe vervaardiging aan onze kontraktspartner in rekening te brengen.
Zaken mogen slechts met onze toestemming worden geretourneerd en wel franko in de originele verpakking. Met toestemming geretourneerde zaken dienen bij retournering vergezeld te zijn van van een geleidebon, waarop naam en adres van onze kontraktspartner en de reden van retournering zijn vermeld.

Artikel 13 - Garantie

Wij trachten op grond van de ons ter beschikking staande gegevens onze kontraktspartner zo goed mogelijk voor te lichten omtrent het produkt. Het verstrekken van mededelingen omtrent eigenschappen van het produkt of van technische gegevens brengt niet op zich mede dat wij enigerlei garantie omtrent het produkt geven. Voor de geschiktheid van onze produkten voor de door onze kontraktspartner gestelde doeleinden verstrekken wij geen garantie en zijn wij terzake niet aansprakelijk, tenzij wij de geschiktheid uitdrukkelijk hebben bevestigd. Onze kontraktspartner is derhalve verplicht de geschiktheid van de zaken voor zijn specifieke doeleinden zelf te onderzoeken.
Er is uitsluitend sprake van een garantie en garantietermijn, te rekenen vanaf de dag van levering c.q. het beindigen van de werkzaamheden, indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. Een door ons verstrekte garantie is beperkt tot herstel of vervanging van de geleverde zaken danwel verbetering van de verrichte werkzaamheden, n en ander ter keuze van ons. Wij verstrekken uitsluitend dezelfde garantie als onze toeleverancier. Wij hebben het recht een eventuele schadeklaim op de fabrikant aan onze kontraktspartner over te dragen, die gehouden is aan zodanige overdracht zijn medewerking te verlenen.
Van de door ons gegeven garantie zijn uitgesloten: gebreken of schade te wijten aan normale slijtage, ondeskundig gebruik of gebruik buiten de normale bedrijfsdoeleinden / bedrijfsomstandigheden van onze kontraktspartner, bedieningsfouten, of ingrepen van derden, die zonder onze uitdrukkelijke toestemming werden uitgevoerd. Voorts vervalt de garantie indien zonder onze toestemming door derden zaken zijn geleverd in verband met de door ons gedane (hernieuwde) levering, danwel met door ons verrichte herstel- en / of verbeteringswerkzaamheden, ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan.
Onze kontraktspartner kan geen recht uit enige garantie doen gelden, zolang hij zelf niet aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

Onze verplichtingen en aansprakelijkheden zijn beperkt tot onze garantieverplichting en zullen zich nimmer verder uitstrekken dan - naar onze keuze - vervanging of reparatie van de geleverde zaken, danwel herstel van de uitgevoerde werkzaamheden. Wij zijn gerechtigd in plaats van vervanging, herstel of wederuitvoering, terzake een financiele vergoeding toe te kennen, die nimmer meer zal bedragen dan het factuurbedrag dat met de gebrekkige zaken of gebrekkige werkzaamheden gemoeid is geweest. Derhalve zijn wij nimmer aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade door onze kontraktspartner, danwel derden geleden uit welken hoofde of van welke aard dan ook. Onder schade wordt ondermeer begrepen schade wegens produktie verlies/machine stilstand, gederfde winst en gederfde omzet.
Voorts wordt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid uitgesloten voor directe of indirecte schade het gevolg zijnde van het verwerken van door ons geleverde folie en het optreden van storingen in door ons geleverde systemen. De in dit lid bedoelde volledige uitsluiting van aansprakelijkheid betreft eveneens een geleden schade veroorzaakt door ons geleverde zaken, danwel door ons uitgevoerde werkzaamheden toegebracht aan andere zaken en personen.
Voor alle schade en kosten, als hierboven bedoeld, is de kontraktspartij aansprakelijk en vrijwaart hij ons voor alle aanspraken die derden terzake jegens ons geldend menen te kunnen maken c.q. geldend maken.
Indien wij onverhoopt wegens een gebrek toch aansprakelijk worden gesteld en dientengevolge worden veroordeeld, behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor deze schade op onze kontraktspartij te verhalen. Dit geldt met name indien de kontraktspartij onoordeelkundig of in strijd met onze voorwaarden en instrukties, danwel strijdig met het doel van de door ons geleverde zaak heeft gehandeld. Voor een overtreding door ons, of door ons ingeschakelde derden waaronder begrepen toeleveranciers, van eventueel bestaande industrile - en intellektuele eigendomsrechten of andere rechten, ook voor wat betreft de door onze kontraktspartner aangeleverde gegevens en/of verstrekte zaken, zijn wij niet aansprakelijk. Onze kontraktspartner, danwel degene die ons om of advies, offerte of prijsopgave heeft verzocht, vrijwaart ons terzake volledig.
Tevens wordt elke aansprakelijkheid uitgesloten met betrekking tot de mogelijke directe danwel indirecte gevolgen van eventueel op te treden software problemen in verband met de eeuwwisseling ten gevolge van de datumnotering vanaf het jaar 2000 danwel in verband met de invoering van de Euromunt.

Artikel 15 - Industrile en intellektuele eigendomsrechten

Wij behouden ons de industrile en intellektuele eigendomsrechten voor met betrekking tot alle door ons vervaardigde en ontwikkelde machines en software, modellen, tekeningen, schetsen, ontwerpen, foto's, films, afbeeldingen, teksten, beschrijvingen, handleidingen, technieken, hulpstukken, werktuigen, ideen e.d.. Indien met betrekking tot door ons uit te brengen adviezen, offertes of prijsopgaves en met ons gesloten overeenkomsten de hierboven omschreven zaken door ons worden gemaakt, blijven deze ten alle tijde ons eigendom, ongeacht of tussen partijen een overeenkomst tot stand komt.
Het is onze kontraktspartner, danwel degene die ons om advies, offerte, prijsopgave heeft verzocht, verboden door ons vervaardigde of verstrekte zaken, zoals hierboven omschreven, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming te kopieren, te eigen nutte te gebruiken, danwel aan derden ter inzage of in gebruik te geven.
Onze kontraktspartner, danwel degene die ons om advies, offerte of prijsopgave heeft verzocht, is gehouden op ons eerste verzoek binnen de door ons te stellen termijn de door ons ter beschikking gestelde zaken, zoals hierboven omschreven, te retourneren.
Onze kontraktspartner, danwel degene die ons om advies, offerte of prijsopgave heeft verzocht, verplicht zich jegens ons de aan ons toekomende industrile en intellektuele eigendomsrechten of andere rechten te respekteren en zich van iedere inbreuk daarop in welk vorm dan ook te onthouden. Deze verplichting strekt zich uit tot zijn personeel, te werk gestelden en relaties. Hij vrijwaart ons voor alle kosten, schade en interessen, die het gevolg zijn van een door hemzelf of zijn personeel, te werk gestelden of relaties gemaakte inbreuk op onze in dit artikel bedoelde rechten.
Onder de rechten als bedoeld in dit artikel worden tevens begrepen de rechten van onze toeleverancier c.q. de fabrikanten van de door ons geleverde produkten. Onze kontraktpartners, danwel degene die ons om advies, offerte of prijsopgave heeft verzocht in verplicht om elke inbreuk op de in dit artikel bedoelde rechten direct aan ons te melden.
Indien onze kontraktspartner, danwel degene die ons om advies, offerte of prijsopgave heeft verzocht, een uit de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen niet c.q. niet-behoorlijk nakomt, verbeurt deze een direkt opeisbare boete van 4600 per overtreding en van 460 per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd ons recht om volledige schadevergoeding terzake te vorderen. Compensatie of schuldvergelijking is uitgesloten.

Artikel 16 - Uitsluiting van aansprakelijkheid in geval van in bewaring of ter be- of verwerking gegeven goederen, opdrachten bij plaatsingswerkzaamheden en opslag informatie

In geval van in bewaring of ter be-of verwerking gegeven zaken is het risiko van schade of breuk ten tijde van de opslag en/of bewaring of van de bewerking van aan ons gegeven zaken, alsmede ten tijde van het transport van de desbetreffende zaken voor rekening van de kontraktspartner, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit plaatsingsvoorschriften die zonder voorafgaand overleg met ons of tegen ons advies in zijn vastgesteld. Indien de plaatsing wordt opgedragen van materialen of zaken, die ons met dit doel door onze kontraktspartner ter beschikking zijn gesteld, wordt door ons geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of risiko aanvaard, ook niet tijdens de montage, voor wat betreft breuk en/of beschadiging van dergelijke materialen en zaken.
Wij aanvaarden voorts geen enkele verantwoordelijkheid voor ontwerpen, tekeningen, adviezen of aanwijzingen van derden danwel aanwijzingen van kontraktspartner terzake de uitvoering van een overeenkomst.
Indien en voor zover en niettegenstande onze zorgvuldige bewaring van geheime omschrijvingen, tekeningen, codes en systemen van kluizen, deze informatie door derden op onrechtmatige wijze is verkregen, sluiten wij een eventuele aansprakelijkheid onzerzijds uit voor enigerlei terzake door als opdrachtgever of derden geleden schade.

Artikel 17 - Geheimhoudingsplicht

Het is onze kontraktspartner verboden hetzij gedurende het bestaan van een met ons gesloten overeenkomst, hetzij na beindiging daarvan, op enigerlei wijze aan derden direkt of indirekt in welke vorm dan ook, enige mededeling te doen omtrent ons bedrijf of relaties, danwel omtrent enigerlei kennis verkregen vr, tijdens of na het bestaan van een overeenkomst.
Bij overtreding van n der in dit artikel genoemde verplichtingen van onze kontraktspartner is deze een direkt opeisbare boete aan ons (of onze relaties) verschuldigd van 4600 per overtreding en van 460 per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van ons of onze relaties tot het vorderen van vergoeding van alle terzake geleden direkte en/of indirekte schade, gederfde winst e.d.. Compensatie met enige verplichting van ons jegens onze kontraktspartner is uitgesloten.

Artikel 18 - Ontbinding

Indien onze kontraktspartner in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting jegens ons, bij zijn onder curatelestelling, sursance van betaling of faillissement, alsmede in geval van beslaglegging of fiskale invorderingsmaatregelen bij onze kontraktspartner, hebben wij het recht de desbetreffende overeenkomst(en) zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren zonder tot enigerlei schadevergoeding of anderszins te zijn gehouden. In dat geval hebben wij het recht tot het vorderen van vergoeding van alle door ons geleden of te lijden schade, (inkasso)kosten, kosten terzake van reeds verrichte werkzaamheden en/of gedane bestellingen, en gederfde winst. De gederfde winst wordt gelijkgesteld aan een kwart van het op de overeenkomst betrekking hebbend (faktuur)bedrag.
Voorts zijn wij gerechtigd ongedaanmaking te vorderen van reeds geleverde prestaties. In geval van ontbinding van de overeenkomst door onze kontraktspartner op grond van zijn faillissement of sursance van betaling, hebben wij eveneens recht op de in dit artikel genoemde schadevergoeding.

Artikel 19 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op al onze aanbiedingen, verbintenissen, met ons gesloten overeenkomsten en uitvoering ervan is het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, gerezen tussen ons en onze kontraktspartner, waaronder begrepen geschillen betreffende de uitlegging van deze Algemene Voorwaarden en het innen van openstaande vorderingen, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde Rechter in het Arrondissement waar wij zijn gevestigd, tenzij wij er de voorkeur aan geven volgens de normale regels der competentie op te treden.
Voor ieder van de kontrakterende partijen is de plaats van uitvoering van diens verplichtingen uit hoofde van tussen partijen gesloten overeenkomsten onze plaats van vestiging.

Artikel 20- Slotbepalingen

Wij hebben te allen tijde het recht onze rechten en plichten uit hoofde van welke met onze kontraktspartner gesloten overeenkomst dan ook geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
Onze kontraktspartner heeft genoemd recht slechts na van ons verkregen uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
FAQ        Nieuwsbrief        Aflevering        Disclaimer        Privacy        Voorwaarden        Over Sleutelservice.com        Contact